Vážení občania obce Oščadnica,

radi by sme vás informovali o aktuálnej situácii, ktorá sa týka zdravotného strediska v obci Oščadnica.

Hlavným cieľom projektu Medmedical Klinik a.s. v priestoroch zdravotného strediska bolo vytvoriť moderné a kvalitné fyziatricko-rehabilitačné zariadenie s lôžkovým oddelením. Našim cieľom bolo zvýšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti v regióne Kysúc. S podporou pána starostu Ing. Mariána Plevka sme chceli osobitne obyvateľom obce Oščadnica poskytnúť lepšiu zdravotnú starostlivosť, ktorá je na Kysuciach v alarmujúcom stave.

Na objasnenie situácie Vám predkladáme tieto fakty:

- Medmedical Klinik a.s. pred nejakým časom podpísala s obcou Oščadnica nájomnú zmluvu na časť priestorov zdravotného strediska, o ktoré doposiaľ neprejavil záujem žiaden iný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.

- Obec Oščadnica zverejnila zámer nájmu tohto majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Nájomná zmluva bola v zmysle zákona zverejnená na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce. Pripomienkovať ju mohli ako občania, tak aj poslanci obecného zastupiteľstva.

- Časť objektu zdravotného strediska zostala v nájme lekárom, ktorí sa rozhodli poskytovať zdravotnú starostlivosť až do doby odchodu do dôchodku.

- MUDr. Pribylincová (detská ambulancia) sa rozhodla presťahovať ambulanciu do nových zdravotne nezávadných a moderných priestorov Medmedical Klinik a.s.

- Napriek tomu, že MUDr. Pribylincová zmenila sídlo svojej ambulancie, poplatky sa pre pacientov nijakým spôsobom nezmenili. Pacienti nemuseli navyše nič platiť, nezmenili sa ordinačné hodiny a zdrav. starostlivosť zostala nezmenená.

- Projekt fyziatricko-rehabilitačného zariadenia sme pripravovali niekoľko mesiacov, pričom sme mali v pláne priestory zrekonštruovať a zmodernizovať tak, aby sme boli schopní poskytovať fyziatricko-rehabilitačnú starostlivosť spolu s lôžkovým oddelením, ktorá je momentálne v regióne Kysúc nedostupná.

Vo vzťahu k uvedenému sa však v posledných dňoch zdvihla vlna kritiky zo strany občanov obce Oščadnica, ktorá našla podporu resp. bola iniciovaná niektorými poslancami obecného zastupiteľstva.

V tejto súvislosti sa začali šíriť rôzne nepravdy, spisovať petície v snahe zastaviť realizáciu projektu fyziatricko-rehabilitačného zariadenia a lôžkového oddelenia v priestoroch zdravotného strediska. Napriek tomu, že sme uvedený projekt opakovane prezentovali poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí následne tento projekt schválili, sa žiaľ našli takí poslanci, ktorí bez akejkoľvek opodstatnenej a vecnej argumentácie napadli realizáciu tohto projektu a spochybnili jeho význam pre obyvateľov obce Oščadnica.

Z uvedeného dôvodu sme sa rozhodli odstúpiť od nájomnej zmluvy s obcou Oščadnica a zdravotného strediska a uvedený projekt nerealizovať, a teda neposkytovať fyziatricko-rehabilitačnú starostlivosť. Táto skutočnosť ma priamy dopad na to, že ambulancia MUDr. Pribylincovej je opäť presťahovaná do pôvodných priestorov zdravotného strediska.

Záverom si dovoľujeme apelovať na tých obyvateľov obce Oščadnica, ktorí vyjadrujú svoj nesúhlas s uvedeným projektom, aby rešpektovali zákon a právo väčšiny obyvateľov na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, pretože v dôsledku ich konania čelíme bezprecedentným situáciám, kedy sú zamestnancom Medmedical Klinik úmyselne poškodzované pneumatiky vozidiel, blokovanie vozidiel pri parkovaní a hrozby odpájania od dodávky vody.

PS: Ďakujeme pánovi starostovi Ing. Mariánovi Plevkovi a všetkým, ktorí s dobrým úmyslom chceli skvalitniť život nás, Oščadničanov, a spolupodieľali sa na prípravách tohto projektu.

S pozdravom tím Medmedical Klinik a.s.