Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOU“). Bezpečnosť osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

1. NAŠE ÚDAJE
Kto sme?
Osobné údaje spracúva
Obchodné meno: MEDMEDICAL KLINIK a.s.
Registrácia: 5. mája 2016, Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 10889/L
Sídlo: Oščadnica 236, 023 01 Oščadnica
IČO: 50314581
DIČ: 2120 270 702
Zast.: Mgr. Ľubomíra Mitková, predseda predstavenstva
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.           
tel.č.: +421 949 000 113                                           
(ďalej len „prevádzkovateľ“)

2. ZODPOVEDNÁ OSOBA
Zodpovednou osobou pre oblasť ochrany osobných údajov je
Meno a priezvisko: JUDr. Barbora Lániková
advokátska kancelária Lanikova Group, s.r.o.
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

3. KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, ÚČEL, PRÁVNY ZÁKLAD A OBDOBIE
Aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, na akom právnom základe a na aké obdobie?
Spracúvame len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na dosiahnutie stanoveného účelu.

Rezervácia vyšetrenia
Osobné údaje záujemcov o vyšetrenie spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, telefón, e-mail, ambulancia, predmet správy na účely spätného kontaktovania a rezervácie termínu vyšetrenia. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je plnenie zmluvy a predzmluvná komunikácia. Osobné údaje uchovávame na tento účel po dobu kontaktovania záujemcu, príp. dostavenia sa na termín.

Správa sociálnych sietí
Osobné údaje fanúšikov našich oficiálnych stránok na sociálnych sieťach spracúvame na účely správy sociálnych sietí. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je oprávnený záujem, ktorým je prezentácia prevádzkovateľa a jeho služieb prostredníctvom sociálnych sietí. Osobné údaje spracovávame po celý čas, kým ste fanúšikom našej stránky.

Cookies
Osobné údaje návštevníkov web stránky spracúvame v rozsahu IP adresy a cookies na účely riadneho fungovania web stránky. Cookies nepoužívame na reklamné účely. Cookies sa ukladajú max. po dobu 12 mesiacov. Viac informácií o tom, ako spracúvame cookies nájdete na podstránke Informácie o cookies.

4. OSOBY MLADŠIE AKO 16 ROKOV
Máte menej ako 16 rokov?
Ponuka tovarov a služieb na tejto webovej stránke nie je určená pre osoby mladšie ako 16 rokov. Pokiaľ spracúvame osobné údaje v súvislosti so službami informačnej bezpečnosti na základe vášho súhlasu, tento súhlas nám môžete poskytnúť, len ak ste dovŕšili 16 rokov. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov nespracúvame.

5. PRÍJEMCOVIA
Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnej tretej osobe. Osobné údaje sú poskytnuté iba sprostredkovateľovi spoločnosti A DEO MEDICAL s.r.o., ktorá nám poskytuje služby súvisiace s call centrom a objednávaním, poskytovateľovi webhostingu a správcovi webu.

6. TRETIE KRAJINY
Kam prenášame vaše osobné údaje?
Osobné údaje prenášame do tretej krajiny USA iba v súvislosti so správou sociálnych sieti

7. SŤAŽNOSŤ
Nie ste spokojný?
Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.
Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12, 820 07 Bratislava
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

8. SPÔSOB SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ako spracúvame vaše osobné údaje?
Osobné údaje spracúvame v elektronickej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania. Vedieme záznamy o všetkých spracovateľských činnostiach a máme zavedené potrebné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov. Tieto opatrenia zahŕňajú najmä SSL certifikát web stránky, antivírusové programy, politiku silných hesiel. Osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje, boli poučené a zaviazané mlčanlivosťou. K výberu sprostredkovateľov pristupujeme veľmi zodpovedne, pričom dbáme na to, aby vybraný sprostredkovateľ nám poskytol primerané záruky za bezpečnosť vašich osobných údajov.

9. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB
Aké máte ako dotknutá osoba práva?
GDPR Vám priznáva určité práva, ktorými môžete ovplyvniť, ako spracúvame vaše osobné údaje. Nie všetky práva však môžete uplatniť za každých okolností. Treba pritom vychádzať z právneho základu spracúvania osobných údajov.

a) Právo na prístup k údajom
Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ ich spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

b) Právo na opravu
Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Ak sú nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie. Opravu vykonáme bez zbytočného odkladu s ohľadom na technické možnosti.

c) Právo na vymazanie
Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O ich vymazanie nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:

  • ich už nepotrebujeme na účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
  • odvoláte svoj súhlas;
  • namietate voči spracúvaniu svojich osobných údajov;
  • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
  • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
  • ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;

d) Právo na obmedzenie spracúvania
Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Ak vašej žiadosti vyhovieme, budeme vaše údaje iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať už nebudeme. K obmedzeniu spracovávania vašich údajov dôjde, ak:

  • nám oznámite, že sú nesprávne, a to až pokým neoveríme ich správnosť;
  • ich spracúvame nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a namiesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
  • ich už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
  • namietate voči spracúvaniu svojich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

e) Právo na prenosnosť údajov
V zákonom stanovených prípadoch máte právo, aby sme vaše osobné údaje preniesli ďalšiemu prevádzkovateľovi. Týka sa to najmä spracúvania osobných údajov sú súhlasom alebo za účelom plnenia zmluvy, ak sú spracúvané automatizovanými prostriedkami a je to technicky možné.

f) Právo namietať
V prípadoch, keď vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe oprávneného záujmu, máte právo namietať proti ich spracovávaniu. Pokiaľ nepreukážeme, že existuje vážny oprávnený dôvod na ich spracúvanie, ktorý prevažuje nad vašimi záujmami alebo právami, spracúvanie osobných údajov sa na základe vašej námietky bez zbytočného odkladu ukončí.
Vašu žiadosť, ktorou uplatňujete niektoré z uvedených práv, nám môžete poslať emailom alebo poštou na adresu uvedenú vyššie. Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, akým podáte žiadosť.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.